Leseplan

Rødtvet skoles leseplan
Lesing er en av fem grunnleggende ferdigheter, og ferdigheten er helt avgjørende for læring i skolen. Det leses i alle fag, og alle lærere er leselærere. En målrettet, systematisk og enhetlig praksis i leseopplæringen er viktig for å sikre god progresjon for den enkelte elev. Skolens plan for leseopplæring og elevenes leseprogresjon skal tydeliggjøre ambisjoner og gi retning for innsatsen. Planen skal bygge på og utdype prioriteringer og ambisjoner i skolens strategiske plan.
Leseplanen vil supplere årsplanene i norsk. Læringsmålene i de enkelte trinns IUP-er skal henge sammen med temaene og metodene som beskrives i leseplanen. Metodene som beskrives i leseplanen gjenspeiles i strategisk plan og i skolens budsjett. Innsatsen synliggjøres i fag- og timefordelingen og i timeplanene.

Hvordan ledelsen vil sikre at planen brukes, evalueres og utvikles
• Leseplanen står jevnlig på agendaen i pedagogisk utviklingstid ("fellestid" på onsdager, avdelingsmøter) og i plangruppa.
• Skolevandring: Observere og veilede i henhold til temaer og metoder i leseplanen.
• Eget punkt i medarbeidersamtaler.
• Leseplangruppa består etter at planen er implementert.
• Planen revideres hvert skoleår (i mai).
• Innsatsen synliggjøres i utlysning av nye stillinger og relevant kompetanse etterspørres hos søkere.
Skoleomfattende styrkingstiltak
For eksempel: Lesekurs for å styrke spesifikke delferdigheter i lesing som avkoding, forståelse, leseflyt og motivasjon