Vår profil

Rødtvet skole er en forsterket grunnskole 1-7.
Skolen har 3 klasser på hvert trinn og 5 byomfattende spesialgrupper med 5-6 elever pr gruppe. Spesialgruppene tar imot elever med psykisk utviklingsshemming, autisme og multifunksjonhemming.

På Rødtvet skole er vi opptatt av at det skal være læring og glede hver dag.
Vi jobber for et godt og inkluderende læringsmiljø som skal by på utfordringer for alle. Satsningsområdene våre er lese- og skriveopplæringen (Leseinnsats) og regning i alle fag samt SKUP (SKoleUtviklingsProsjekt) og Læringsmiljø.  Vi fokuserer på å skape et positivt skolemiljø og har egen læringsmiljøavtale som innebærer avtalefestet positive møter mellom lærer, elev og foresatt. Dette året begynner vi også med "Trivselslederprogrammet", hvor elever er sentrale i å legge til rette for inkludering og holdningsskaping gjennom felles lek og aktiviteter.

Skolens satsingsområder 
Skolens satsingsområder er innenfor Kunnskapsløftet. Utdanningsetaten i Oslo har vedtatt en strategi med fokus for en målrettet og systematisk innsats for å bedre elevenes læringsmiljø og læringsresultater. Dette inkluderer grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og digital kompetanse, tilpasset opplæring, skriftlig og muntlig framstillingsevne og tilpasset og inkluderende opplæring.

Aktivitetsskolen gir i dag tilbud til ca 200 elever.
Aktivitetsskolen har egen rammeplan og innhold. 

Skolens utearealer består av øvre og nedre skolegård i tillegg til Lille-grei. 
Skolen har elevråd sammen med en fra skolens ledelse (ass. rektor).

Rødtvet skole har et eget mediatek samt datarom.
Skolepatruljen skal bidra til en trygg skolevei. Elevene står i to og to sammen ved gangfeltet ved Kiwi og i Rødtvetveien. Skolepatruljen skal bidra til trygg skolevei.

Mål og forventninger mellom Rødtvet skole og foresatte 
Målene for samarbeidet mellom skolen og foreldre/foresatte er:

  • Foresatte skal ha reell innflytelse på sitt barns skoletilbud innenfor skolens rammer.
  • Foresatte skal ha reell innflytelse ved utarbeidelse av elevens IOP og/eller andre planer.
  • Skolen skal gi foresatte tilstrekkelig informasjon om elevenes faglige og sosiale utvikling og avsette tid og rom for foresatte til å påvirke elevens faglige og sosiale utvikling.
  • Foresatte skal gis mulighet til å bidra til utviklingen av skolens helhetlige miljø for læring og utvikling.

Flytegro 
På skolens fane er det et bilde av planten flytegro. Det er en meget sjelden vannplante ,som finnes eller har vært i noen av de små vannene som ligger i marka ikke langt fra skolen. Flytegro er en flerårig, vannlevende plante. Flytegro blomstrer i juli med små,vite blomster som flyter på vannet. Kronbladene er hvite med en gul flekk i midten. Planten er fredet.