Læringsmiljø

Læringsmiljøet på Rødtvet skole

Læringsmiljøet er et viktig grunnlag for elevenes læring.  Trivsel og trygghet gir økt læring. Gjennom å etterspørre i klassemøter og andre sosiale arenaer, hvordan en kan vise ansvar, omsorg og respekt, lærer vi elevene sosial samhandling og skaper godt læringsmiljø.

Læringsmiljøarbeidet har vært et satsingsområde over flere år på Rødtvet. Vi kan beskrive det på tre nivåer:

Skolemiljøutvalg og elevråd:

Skolen har et skolemiljøutvalg som møtes to ganger i året. Her blir det lagt frem elevundersøkelsen og en rapport fra ulike tiltak skolen jobber med. Elevrådet er representert i skolens skolemiljøutvalg.

 

Rektors friminutt

Her møter ledelsen alle barna regelmessig hvor temaet alltid er hvordan vi kan vise ansvar, omsorg og respekt.

Trinnene har ansvar hver sin gang sammen med rektor om å lage program til en halvtime. Det består alltid av sang, rektors innslag, innslag fra elever. Dette er for å sammen danne et fellesskap på skolen.

 

Klassemøter

Alle klasser skal ha klassemøter en gang i uka hvor det er lov å ta opp ulike ting som har med klassemiljøet å gjøre. Her skal det også legges opp til sosial trening gjennom rolle spill eller samtaler o.l. Høsten 2016 begynner skolen med "Mitt Valg" som er et opplegg drevet av Lions Club International. Hele skolens personale skal gjennom et sertifiseringskurs for Mitt valg på planleggingsdagene.

 

Skolens regler:

De syv udiskutable reglene gjelder for alle skolens elever og i tillegg lages det klasseregler.

På Rødtvet skole viser vi ansvar, omsorg og respekt ved å:

 • respektere andre
 • være en god venn
 • bruke høflig og vennlig språk
 • jeg retter meg etter voksnes beskjeder.
 • møte presis og holde avtaler
 • ta vare på skolen og utstyret på skolen
 • ha med meg nødvendig utsyr

 

Dette skjer om jeg bryter reglene:

 • advarsel fra en voksen
 • samtale med lærer
 • fortelle selv om regelbruddet til en voksen hjemme
 • samtale med lærer og sosiallærer
 • møte med kontaktlærer, foresatt, ledelse, sosiallærer og kontaktlærer for å inngå læringsmiljøavtale

 

Læringsmiljøavtale:

Hvis en elev strever med å følge regler og ofte kommer i konflikter, skal det lages en læringsmiljøavtale. Dette innebærer at eleven får 1-3 mål som det skal jobbes med i samarbeid med foresatte og kontaktlærer. Sosiallærer er ansvarlig for å sette i gang og følge opp slike avtaler sammen med kontaktlærer. Foresatte har ansvar for at barnet følger opp avtalen og har regelmessige møter med skolen. (Avtalen kan for eksempel inneholde ukentlig tilbakemelding fra lærer mht målene som er satt opp, logg, regelmessige møter  med foresatte osv)

 

Trivselslederprogrammet

Rødtvet skole er med på Trivselslederprogrammet. Her får noen utvalgte elever, som søker om å få være trivselsleder, lov til å gå på leke-kurs. Trivselslederne har da ansvaret for å sette i gang leker ute i friminuttene og inkludere disse.

 

Les mer om Mitt valg herhttp://www.determittvalg.no/