Permisjonsreglement

Søknad om permisjon

Skriftlig søknad om permisjon skal foreligge i god tid før fraværet. Dersom eleven er innvilget skolefri, plikter foresatte å sørge for at skolearbeidet blir fulgt opp. Skolen oppfordrer foresatte om å studere skoleruta og planlegge ferier ut fra denne. Benytt vedlagte søknadsskjema ved ønske om permisjon.

Bestemmelser om permisjon fra opplæringen for elevene er regulert gjennom opplæringsloven. Søknad om skolefri stiles til rektor og må foreligge skriftlig, på eget ark før forpliktende avtaler inngås. Rektor kan innvilge inntil to uker skolefri og kontaktlærer kan innvilge søknader på en dag.

Opplæringsloven § 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa: Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute. 

Søknadsskjema permisjon fra undervisning