Driftsstyret

Driftsstyret består av to foreldrerepresentanter (velges normalt av FAU), representanter fra skolens personale, politisk utpekt representanter og skolens ledelse.  Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Skolens ledelse fungerer som driftsstyrets sekretariat, mens en av foreldrerepresentantene normalt velges som leder av driftsstyret.

 

Driftsstyret har delegert myndighet i en rekke saker , blant annet:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

 

Driftsstyrets sammensetning 2016

Leder: Silje Anine Bell, epost: siljebell@me.com

 

Ansatteprepresentanter: Gro Blom Olsen og Anne-Kristin Hultin Paulsen

AKS-representant: Othilie Jansen

FAU-representant: Morten Nyhus Eriksen, Ina Marlene Nygaard (vara-)

Politiske representanter: Azieb Zego (AP), Edel Høydalsvik (FRP), Bodil Norvik (H)

Sekretær: Hanne Cecilie Engh